Automata

From dankwiki

Glushkov

Thompson

Four Russians' Method

Tree Automata