Automata

From dankwiki

Contents

Glushkov

Thompson

Four Russians' Method

Tree Automata